Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MW07 SP. Z O.O.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest MW07 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 181B, zwanej dalej: „Spółką”.

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka posiada Państwa dane osobowe, ponieważ otrzymała je bezpośrednio od Państwa albo od innego podmiotu, z którego usług w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości Państwo korzystali w związku z Państwa zainteresowaniem nabyciem nieruchomości od Spółki;

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

– w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach niezbędnych dla wykonania umowy między Państwem a Spółką [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

– w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem a podmiotem, który będzie wykonywał czynności w zakresie zarządzania nieruchomością, którą planują Państwo nabyć, oraz zarządzania nieruchomością wspólną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

– dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

IV. DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu sprzedaży.

V. ODBIORCY DANYCH

Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z tej umowy. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

VII. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: [biuro@kupujizarabiaj.pl]. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.